months - les mois

Glosa English français
meno mo January janvier
meno bi February février
meno tri March mars
meno tetra April avril
meno penta May mai
meno sixa June juin
meno seti July juillet
meno okto August août
meno nona September septembre
meno deka October octobre
meno mo-mo November novembre
meno mo-bi December décembre


tem - season - la saison

Glosa English français
blasto-tem Spring le printemps
termo-tem Summer l'été
autumna Autumn, (Fall) l'automne
frigi-tem Winter l'hiver